FANDOM


תיאור הסיורעריכה

נערך בתאריך 19/2/07

שני - תעלה לכאן את הסיכום שלך נשמח.

אני מצרף קישור לאתר של בית הספר הדמוקרטי בחדרה

ביקורותעריכה

הערות של יוקי בעקבות הסיור:

הסיור בבית הספר הדמוקרטי היה מעניין ומעורר מחשבות מבחינות רבות: המבנה הארגוני הדמוקרטי של בית הספר, יחסי הכבוד ההדדי בין הצוות לתלמידים, אי-קיומה של כפייה בוטה וחמורה ועוד. אף על פי כן חשוב לי להעיר מספר הערות ביקורת:

הראשונה היא הערת ביקורת כלפינו, היינו העובדה שלא בדקנו לעומק כיצד הילדים פועלים ולומדים בבית הספר והסתפקנו בהצגת הדברים הסובייקטיבית של התלמידים. דומני שהשיחה עם התלמידים היתה מאלפת ואולי מאלפת במיוחד היתה השיחה הקצרה עם שניים מתלמידי התיכון (כמדומני תלמידי יב). התלמידות הצעירות הרשימו אותי מבחינת אופן התנסחותן הבוגר. עם זאת, השיחה עם תלמידי התיכון העידה במפורש על בעיות: שני התלמידים העידו על עצלותם ואחד מהם העיד על כך שהוא חש שלא מיצא את עצמו בבית הספר. לטעמי ניתן היה לחוש באיזשהי חוסר רצינות באופיים. יש לדעתי לכבד עדות מפורשת זו ולנסות לבדוק שמא במקרה הזה הפרט מעיד על הכלל. תופעת הדמוקרטיה היא חשובה בימינו אליבא דכולי עלמא. אני מעלה פה ספק שמא ההתעסקות בבית הספר בכל הנוגע לארגון הדמוקרטי הוא מסועף מדי ורב מדי. ראוי לבדוק מהי כמות הזמן המנוצלת לעניין זה. שמא זמן רב מדי "מבוזבז" על כך ושמא ראוי לנצל חלק מן הזמן הזה באופנים נוספים.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית