FANDOM


מסקנות והמלצות של קבוצת החשיבה בנושה הבחירה

בין בחירה כערך לבחירה כאמצעי: חשיבותה של בחירה כאמצעי לעיצוב האישיות ולעיצובו של האדם האוטונומי והאחראי היא ערך ולא רק אמצעי להעלאת מוטיבציה. היא מביאה ליכולות אישיות גבוהות של רפלקסיה על העצמי והיא משמעותית לביסוס הקשר בין הלימוד לחיים. על אף חשיבותה של הבחירה, אנו ממליצים שהבחירה בבית החינוך לא תהיה מקסימלית, אך בהחלט תהיה נוכחת בכל תהליך של למידה, באופן הדומה ללמידה המתקיימת במודל הבית-ספרי של הייטק היי.

בין חשיבות התוכן לחשיבותה של הקניית כישורי לימוד וחשיבה: חשיבותו של תוכן כמעצב זהות אינה מוטלת בספק. על כן, בית חינוך הפועל בחברה הישראלית, העסוקה באופן מתמיד בשאלות של זהות, חייב למצוא את האיזון בין שני מוקדים: מצד אחד התכנים כמצע לדיון מעמיק וכמסגרת מחשבתית ומצד שני הכישורים הנרכשים במהלך תהליך הלמידה. מטרות הלימוד חייבות להגדיר גם תכנים וגם כישורי חשיבה כחלק מהכנתו של שיעור, פרויקט או כל תוכנית לימודים בבית הספר. יש להניח בפני התלמידים תשתית תוכן רחבה ומעמיקה כבסיס לדיון קבוצתי ואישי וכמצע עליו יש לבצע פעולות חשיבה. יש לדאוג לקישורי תוכן בין המקצועות השונים.

בחירה בין מקצועות ובחירה בתוך המקצוע: בחירה בתוך המקצוע ודגש פדגוגי על רוחב הבחירה הן המתאימות ביותר לדעתנו בגיבושה של פדגוגיה של בחירה בבית הספר. יש להציג את הבחירה כבחירה בתחום עניין בתוך הנושא הרחב ולא כבחירה בהישג, הצלחה או כישורים מסוג מסוים. יש לחנוך באופן צמוד ומתמיד את התלמיד במשך תהליך הבחירה ולעמוד על מניעיו ויכולותיו. יש להשתמש בבחירה ככלי מלווה וככלי המעריך את יכולותיו הקוגניטיביות של התלמיד ואת יכולתו להעריך את עצמו. המסר צריך להיות שהתלמיד מביא את עצמו, מבחירתו, למקום בו הוא עומד או רוצה לעמוד ועליו האחריות בהתאם. על המורה לבנות יחידות לימוד ופרויקטים המציעים מגוון בחירה המותאם לכיתה ולתלמידים מתוך היכרות מעמיקה עם יכולותיהם ורצונותיהם. בחירה במודל זה אינה חד-פעמית אלא מתמדת ועליה להיות חלק מכל תהליך של למידה.

יעדים: פיתוח לומד עצמאי. במהלך השנים חונכים את התלמיד בתהליכי בחירה מתפתחים ועוקבים המציגים לפניו אופציות גדלות והולכות של בחירה ושל אחריות מתוך מטרה להעלאת איכות הבחירה ומשמעויותיה ובכך לפתח מודעות גבוהה של התלמיד ליכולותיו מתוך דגש על אחריות אישית.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית