FANDOM


הפדגוגיה המרכזית – הצעה אופרטיביתעריכה

להלן המלצותינו העיקריות:

 • המורים בביה"ס יפעלו בתצורות שונות ומגוונות של למידה פעילה.
 • הפדגוגיה תישען במיוחד ועד כמה שניתן על התפיסה ההתפתחותית הויגוצקיאנית:
  • למבוגר יש חשיבות מכרעת בהתפתחות של הילד וללא התערבותו המושכלת של מבוגר התפתחותו של הילד תהיה מקרית, אקראית ולא מוכוונת.
  • למידה משמעותית מתקיימת מתוך אינטראקציה חברתית.
  • עיקר הפעילות הלימודית צריכה להתרחש באזור ההתפתחות הקרובה של הילד ומתוך שאיפה להקדים ולקדם את ההתפתחות הנוכחית.
  • כל ילד בנקודת זמן מסוימת נמצא במקום שונה מבחינת אזור ההתפתחות הקרובה אף אם לכאורה אזור ההתפתחות העכשווי שלו זהה לזה של ילד אחר. ולכן ההתערבות של המורה צריכה להיות שונה עבור כל תלמיד.
  • למרות האמור בסעיף הקודם, ביה"ס צריך ללמוד ולהבין מהם שלבי ההתפתחות המרכזיים המאפיינים קבוצות גיל מסוימות ולהתאים את שלבי הלמידה בביה"ס לשלבי ההתפתחות.
  • הערכת הילד צריכה להיות מכוונת לזיהוי אזור ההתפתחות הקרובה.
 • הלמידה תהיה למידה דיסציפלינרית, באופן כזה שהתלמיד יהיה מודע לכללים ולפרדיגמה בתוכה הוא לומד ופועל.
 • במוקד יחידות ההוראה/למידה שיתקיימו בבית הספר תעמודנה:
  • דילמות ערכיות
  • דילמות חברתיות
  • דילמות רעיוניות
  • בעיות מדעיות
 • יחידות ההוראה/למידה לא יצטמצמו רק ללימוד עיוני אלא אף יתייחסו לצורך בחינוך להיבטים מעשיים ולאקטיביות. בהקשר זה אנו מציעים כי לאחר עיסוק עיוני בבעיה/שאלה ישאף המורה לעסוק ביחד עם התלמידים בפתרונות אפשריים (תיאורטיים או יישומיים).
 • תהליך הלמידה משמש למורה אף ככלי לימודי להכרת תלמידיו וכתוצאה מכך לקבלת החלטות בעניין אופני ההוראה שיש להפעיל. במסגרת זאת, אחת מהמיומנויות החשובות של המורה היא זיהוי של אזור ההתפתחות הקרובה של התלמיד ובהכוונת פעולותיו של התלמיד בתוך תחום זה.
 • הוראה במסגרת אסטרטגיות הלמידה הפעילה חייבת להשאיר מידה של גמישות למורה לשנות את כיווני הלמידה ואת מטרותיה בהתאם ליכולותיו של התלמיד כפי שהן מתגלות במהלך הלמידה.

המלצה הנוגעת להמשך תהליך הפרויקט:עריכה

 • בשנת ההקמה - אנו מציעים להעמיק בלמידה בנושא תפיסות התפתחותיות ובהתעמקות והתנסות במודלים שונים של למידה פעילה וכן בפיתוח ובאיסוף מעשי של יחידות הוראה/למידה שונות לקראת הפעלתן העתידית בבית הספר.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית