FANDOM


חברי הקבוצה - אילן, אלה ואריאל

שאלת העל התאורטית:עריכה

מהי חשיבותו של אקט הבחירה בתהליך ההתפתחות של הילד?


שאלות חקר נוספות:עריכה

1. האם וכיצד אפשר ליצור שילוב בין תכני חובה ופדגוגיה של בחירה? האם הבחירה צריכה להיות מוגבלת לשיטת הלמידה או גם לתכנים?

2. האם תלמיד יכול שלא ללמוד בתוך המסגרת הלימודית?

3. איך, אם בכלל, יוצרים מערכת בקרה על הבחירות של המורה? האם מורה יכול לבחור ללמד כל תוכן הנראה לו ראוי?

4. איפה וכיצד מתבטאת הבחירה של התלמידים במהלך הלמידה היומיומית?

5. האם תלמיד יכול לבחור לעבוד על נושא שאינו בתוכנית הלימודים המוצעת?

6. האם התלמידים צריכים להיות שותפים לנושא בחירת החומר? בחירת המורים? בחירת תלמידים חדשים?
תוצרי החקרעריכה

רקע תיאורטי|מודלים ורעיונות קיימים|הצעה אופרטיבית|

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית