FANDOM


מרכיבי המודלעריכה

ההצעה היא שנעלה לכאן מודלים שונים של בתי ספר, כאשר הדגש הוא על מבנה המודל. המטרה היא לחפש מבנה שישמש אותנו בתהליך העבודה.

הצעות להתייחסותעריכה

בכדי שלא יווצר כאן דף ארוך כאורך הגלות, יואיל כל אחד מכם ויפתח דף חדש שבו יעלה את המודלים שברצונו להציע לקבוצה. (עזרה - טקסט שמוקף בצמד סוגריים מרובעים יוצר באופן אוטומטי דף חדש).

מודלים להתייחסות - שניעריכה

- information and communication technology מתוך מחקר על שילוב ICT בבתי ספר בישראל.

מודלים להתייחסות - יוקיעריכה

(יוקי אני מציע להשאיר גם את המאמר של אמנון בחלק הזה, יתכן וניתן להתייחס לחלקים ממנו כמרכיבים למודל)?? אשמח אם תחווה את דעתך? - תשובה: מוסכם עלי.

the Ten Common Principles of the Essential Schools