FANDOM


נוכל, אולי, להגדיר סובלנות כהכרה בזכותו של האחר להתקיים על פי דרכו, כל עוד זה אינו עובר על חוק המדינה או פוגע בזכותם של אחרים. על פי הגדרה זו, הסובלנות מאפיינת פעמים רבות את הרוב במחברה המאפשר למיעוטים להתנהל על פי דרכם אך אינו רואה ערך בשונות האנושית שבחברה. מול תפיסה זו נוכל להעמיד תפיסה פלורליסטית, אותה נוכל להגדיר כהכרה בערך של השונות האנושית. על פי תפיסה זו קיומו של המגוון האנושי המתגלה בחברה הוא חשוב כשלעצמו, שכן הוא יכול להיות מקור לעושר תרבותי, רעיוני וחומרי ועל כן לפיתוחה של חברה ובודדים מורכבים ופתוחים. על פי הגדרות אלו, מבין שתי הגישות הפלורליזם הוא המתאפיין בקבלה אמיתית ומהותית של האחר, ועל כן יש לאמץ, עבור בית החינוך, גישה פלורליסטית על פני גישה סובלנית.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית