FANDOM


1. בית החינוך יוגדר כמסגרת לימודית-חברתית, השמה דגש על קשרים, התמודדויות ופעילויות חברתיות כחלק בלתי נפרד מהתנהלותה השוטפת.

2. הלימוד העיוני והחווייתי בבית-החינוך ייעשה תוך התייחסות משמעותית לסביבתו של הלומד ולמציאות האקטואלית שהוא נתון בתוכה (לא למדנות נטולת הקשרים במגדל שן).

3. בית החינוך יהיה מושתת על ועדות ומסגרות המעודדות יוזמה בתוך ומחוץ לו.

4. בבית החינוך יופעלו דרך קבע מפעלי חונכות שונים בין תלמידים בוגרים וצעירים, בין בעלי כשרים מיוחדים למתקשים וכן הלאה.

5. התלמידים, צוות המחנכים וצוות העובדים יהיו שותפים באחריות מלאה לשמירה על סביבת הלמידה – על ניקיונה, על טיפוחה ועל פיתוחה. מודעות סביבתית (אקולוגית) תהווה תוכן לימודי משמעותי בבית החינוך.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית